หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 
 
     
 

แจ้งให้ อปท. มารับเช็ค เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7 รายการ

รายละเอียด


หนังสือราชการอื่นๆ ของท้องถิ่นหนองบัวลำภู
การชะลอการแต่งตัั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ชี้แจงการบันทึกข้อมูลระบบ e-plan
การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักฐานประกอบการสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม
คู่มือการปฏิบัติงาน (กระดาษทำการ) การตรวจสอบ วิเคราะห์และการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคลัง การบัญชี การเงิน และการพัสดุ อปท.
การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีาิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์
อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการ
แจ้งรับเช็ควันที่ 21 ส.ค. 57
เร่งรัดการกรอกแบบสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
การใช้ประโยชน์จากยางพารา
การบันทึกข้อมูลการจัดเก็บรายได้ในระบบ INFO
การเบิกค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก งวดที่ 1/2557
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การประกาศเผยแพร่ราคากลาง และการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2557
แจ้งรับเช็ควันที่ 13 ส.ค. 57
การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อปท.
ประกาศ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนฯ
แจ้งเลื่อนการประชุมปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557
การประชุมเครือข่ายเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ประจำปี 2557
ส่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน ก.อบต. ให้อำเภอ
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีวบประมาณ พ.ศ. 2557
แก้ไข มติ ก.อบต.จ.นภ. ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 29 ก.ค. 57
แจ้งรับเช็ค วันที ื30 ก.ค. 57
สรุปมติ ก.อบต. ก.ท.จ. ครั้งที่ 7/2557
การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2557
มาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การปฏิบัติตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
แจ้ง อปท. รับเช็ค 23 ก.ค. 57
รายงานการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 21 ก.ค. 57
แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมูลลงเว็บไซต์ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ภายใน 15 ก.ค.57)
แจ้ง อปท. รับเช็ค (8 ก.ค. 57)
เร่งรัดการรายงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปาระดับท้องถิ่นภายในวันที่ 9 ก.ค. 57
แจ้ง อปท.รับเช็ค (1 ก.ค. 57) เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อ อปท.
แจ้ง อปท.รับเช็ค (1 ก.ค. 57) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
การจัดทำคำของบประมาณ ปี๒๕๕๘ เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน
การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริและปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หนังสือนำส่ง ถนนถ่ายโอนประจำปี 2557
ข้อมูลถนนถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ 2557
ตัวชี้วัดจังหวัด
การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
แจ้ง อปท. รับเช็ค วันที่ 18 มิ.ย. 57
การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0023.5/ว5046 ลว.3 มิ.ย. 57
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น
แจ้ง อปท. รับเช็ค วันที่ 10 มิ.ย. 57

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

 
     
img
   
     
    © สงวนลิขสิทธิ์ 2552  โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด    
img   img