หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 
 
     
 

แจ้งให้ อปท. มารับเช็ค เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7 รายการ

รายละเอียด


หนังสือราชการอื่นๆ ของท้องถิ่นหนองบัวลำภู
แผนตรวจนิเทศการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2558 (คลิกดาวน์โหลด 1. แผนออกตรวจ 2.แบบ ตส.1 กระดาษทำการ)
เร่งรัดการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2557
โครงการคลองสวย น้ำไส คนไทยมีความสุข
ซักซ้อมการเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
โครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. ประจำปี 2558
แจ้ง อปท รับเช็คเงินอุดหนุนทั่งไป ปีงบประมาณ 2557 เพื่อสนับสนุนการจัดการของ อปท ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
แจ้ง อปท.รับเช็ค เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2557
แจ้ง อปท.รับเช็ค 17 ต.ค. ๒๕๕๗
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งเอกสารเพื่อขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอื่นๆ (Download แบบฟอร์ม คลิก)
การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558 (งบลงทุน ปี 2558) ทุกวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์
เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (งบลงทุน ปี 2558)
แจ้งการฝึกอบรมผู้นำชุมชน อปท.
การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบ ๒๕๕๗
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณโครงการหลักรายได้แก่ผ้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
การเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ให้แล้วเสร้จภายใน ๓๑ ตค ๕๗)
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิบประมาณ
แจ้ง อปท. รับเช็ค 7 ต.ค. 57
การตอบรับแบบสำรวจการบริหารควาพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์การ
แจ้ง อปท. รับเช็ค 2 ต.ค. 2557
แจ้ง อปท. รับเช็ค 29 ก.ย. 56
แจ้ง อปท. รับเช็ค ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๗
แจ้ง อปท. รับเช็คเงินภาษีธุระกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุมเฉพาะกิจ โครงการหลักปรักันรายได้แผ้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม
แจ้ง อปท. รับเช็ค ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๗
รายงานการประชุม ก.ทจ. นภ. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๗
รายงานการประชุม ก.อบต. นภ. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๕๗
ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗
แจ้อง อปท.รับเช็ค
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์เด็ก ของ อปท. ประจำปี 2557 งวดที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2557)
รับเช็คเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน
การสำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.
แจ้งรับเช็ค เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2557
แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. ม.35 แห่ง พ.ร.บ.บริหารงานบุคคล
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan)
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แจ้งรับเช็ค ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานการประชุมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 25 ส.ค. 57
การชะลอการแต่งตัั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ชี้แจงการบันทึกข้อมูลระบบ e-plan
การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักฐานประกอบการสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม
คู่มือการปฏิบัติงาน (กระดาษทำการ) การตรวจสอบ วิเคราะห์และการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคลัง การบัญชี การเงิน และการพัสดุ อปท.
การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีาิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

 
     
img
   
     
    © สงวนลิขสิทธิ์ 2552  โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด    
img   img